imPRove training: Advanced - Mobile video

This session aims to explore advanced techniques for creating videos with mobile devices (Android and iOS). We'll use multiple video devices, mobile and more, as well as external audio equipment to effectively capture people and other subject matter in a variety of situations to produce video content for maximum engagement. 

The session will also explore uses of live video, for Facebook, Twitter and other platforms, in order to deliver timely communications and encourage audience interactivity. 

In order to maximise learning, we recommend that you have prior experience with mobile video, ideally having attended a previous video skills session. You will also need to bring an iOS or Android device and pre-install the following applications: 

  • Kinemaster
  • Facebook (account required)

About the trainer

Filmcafe is a multimedia design company that specialises in variety! Formed almost a decade ago by established filmmaker and cameraman Steven Davies, we make all kinds of things for all kinds of people offering services to a huge range of clients including Network & Indie TV and Theatre Companies, Artists, Musicians as well as Educational institutions, Private Companies and Third Sector organisations. Filmcafe delivers client focused content production across all media, to provide creative solutions for individuals and organisations of all shapes and sizes.

This course carries 10 CIPR CPD points

________________________________________

Hyfforddiant ymarferol a chost effeithiol ar gyfer ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru  

Uwch: Fideo symudol 

Nod y sesiwn hon yw archwilio technegau uwch ar gyfer creu fideos gyda dyfeisiau symudol (Android ac iOS). Byddwn yn defnyddio dyfeisiau fideo lluosog, symudol a mwy, yn ogystal ag offer sain allanol i gofnodi pobl a gwrthrychau’n effeithiol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd i gynhyrchu cynnwys fideo ar gyfer yr ymgysylltu gorau posibl. 

Bydd y sesiwn yn archwilio’r defnydd o fideo byw, ar gyfer Facebook, Twitter a llwyfannau eraill, er mwyn cyflwyno cyfathrebu amserol ac annog rhyngweithio â chynulleidfaoedd. 

Er mwyn gwneud y gorau o ddysgu, rydym yn argymell y dylai fod gennych brofiad blaenorol â fideo symudol, a’ch bod, yn ddelfrydol, wedi mynychu sesiwn sgiliau fideo yn y gorffennol. Bydd angen i chi ddod â dyfais iOS neu Android gyda chi hefyd a gosod y cymwysiadau canlynol ymlaen llaw: 

  • Kinemaster
  • Facebook (mae angen cyfrif)

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Cwmni dylunio amlgyfrwng sy’n arbenigo mewn amrywiaeth yw Filmcafe! Ffurfiwyd y cwmni bron i ddegawd yn ôl gan y gwneuthurwr ffilmiau a’r dyn camera Steven Davies, ac rydym yn creu pob math o bethau ar gyfer pob math o bobl gan gynnig gwasanaethau i amrywiaeth enfawr o gleientiaid, gan gynnwys Network ac Indie TV a Chwmnïau Theatr, Artistiaid, Cerddorion, yn ogystal â sefydliadau Addysgol, Cwmnïau Preifat a sefydliadau’r Trydydd Sector. Mae Filmcafe yn cyflwyno cynhyrchu cynnwys sy’n canolbwyntio ar gleientiaid ar draws pob cyfrwng, i ddarparu atebion creadigol ar gyfer unigolion a sefydliadau o bob siâp a maint.

Mae’r cwrs hwn yn werth 10 o bwyntiau DPP CIPR