Rise & Shine!

Measuring IC and proving ROI

Find out how GWR demonstrate return on investment for internal communications

Rhian Moore, Head of IC at GWR will share how they have transformed from a team who send stuff out to a more strategic approach that is planned and evaluated.

The case study will cover doing an IC audit, using the results to restructure the team and priorities, shifting from SOS to strategic comms, as well as key measurement techniques that prove ROI.

Bio:

After leading multi-functional communication teams in local councils in Wales and Dyfed Powys Police, Rhian moved to specialise in internal communications with the steel industry in 2015 before joining GWR a year later as Head of Internal Communications

In the last two years Rhian has restructured and rewritten the GWR approach to internal comms and is helping colleagues revalue rail in the hearts and minds of the travelling public during the biggest investment in the railway since Brunel.

The changes and related successes have recently been recognised in the CIPR PRide Awards with Gold Awards in Wales for WesternLines, our in house publication, and Gold Awards in the South West for WesternLines and the annual leadership conferences.

This event will be delivered in English.

Mesur Cyfathrebu Mewnol a dangos enillion ar fuddsoddiad (ROI)

Darganfyddwch sut mae GWR yn dangos enillion ar fuddsoddiad ar gyfer cyfathrebu mewnol.

Bydd Rhian Moore, Pennaeth Cyfathrebu Mewnol GWR, yn rhannu sut maent wedi datblygu o dîm a oedd yn arfer anfon cynnwys allan ar hap i un sydd yn dilyn dull gweithredu strategol yn seiliedig ar gynllunio a gwerthuso.

Bydd yr astudiaeth achos yn cwmpasu cwblhau archwiliad cyfathrebu mewnol, gan ddefnyddio’r canlyniadau i ailstrwythuro’r tîm a’i blaenoriaethau, gan ymgorffori system cyfathrebu fwy strategol  yn ogyCymstal â thechnegau mesur allweddol sydd yn profi enillion ar fuddsoddiad.

Bio:

Ar ôl arwain timau cyfathrebu mewn cynghorau lleol yng Nghymru a Heddlu Dyfed Powys, symudodd Rhian ymlaen i arbenigo mewn cyfathrebu mewnol yn y diwydiant dur yn 2015, cyn ymuno â GWR flwyddyn yn ddiweddarach fel Pennaeth Cyfathrebu Mewnol. 

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae Rhian wedi trawsnewid ymagwedd GWR at gyfathrebu mewnol gan helpu ei chydweithwyr i ail-ddilysu’r rheilffyrdd yng nghalonnau a meddyliau’r cyhoedd yn ystod y buddsoddiad mwyaf yn y rheilffordd ers Brunel.

Mae’r newidiadau a’r llwyddiannau cysylltiedig wedi ennill y tîm tair gwobr aur CIPR PRide yn ddiweddar;  un yng Nghymru ar gyfer eu cylchgrawn mewnol WesternLines, a dau yn Ne Orllewin Lloegr - un arall ar gyfer WesternLines ac un ar gyfer eu cynadleddau arweinyddiaeth flynyddol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.

This course carries
5 CIPR CPD points