Risk issues management and crisis communications

Risk issues management and crisis communicationsWorkshop aim

To improve understanding of reputational risk and equip participants with knowledge to manage risk, identify issues and help prevent them becoming crises. It also looks at how to reduce reputational risk and protect reputation if a crisis does occur by learning how to respond effectively to incidents and events.

Who should attend?

The course is suitable for mid and senior level executives who are likely to be involved in helping their employer or a client in preventing and managing a crisis.  It is suitable for PR and communications practitioners in corporate, public sector and not-for-profit or third sector organisations or consultants and agencies representing them as clients.

What to expect

The workshop is led by an experienced public relations consultant with extensive experience and expertise of helping clients avoid and manage crises in a wide range of sectors including technology, national government, local government, pharmaceutical, engineering and manufacturing. As well as trainer led learning it will include:

 • Participant discussion
 • Case studies
 • Practical exercises including a simulation scenario based on fictional and real life example

To ensure it is a participative workshop it is limited to 12 participants.

Workshop objectives

Participation in the workshop will provide you with knowledge to:

 • Identify potential reputational risks
 • Potentially prevent risks, issues, incidents and events becoming crises
 • Understand the impact of digital and social media on risk and crisis communications
 • Understand how internal and external factors can increase or reduce reputational risk
 • Understand how to react when risk turns into reality

About Stuart Bruce

Stuart has more than 30 years’ experience in public relations, corporate communications and public affairs. He is a PR futurist and has earned a reputation as a pioneer, thinker and doer in modernised public relations. He has advised corporations and governments around the world as well as senior politicians in the UK and Brussels. He was one of the world’s first public relations bloggers and now specialises in:

 • Helping in-house PR teams and agencies to modernise their work practices to future proof themselves and utilise the latest global best practice
 • Public relations and corporate communications strategy
 • Integrating digital and social media into corporate communications and public affairs strategies
 • Measuring and evaluating communications and public relations
 • Crisis communications planning and management

He is a chartered public relations practitioner and an elected board member of the Chartered Institute of Public Relations (CIPR).

Rheoli materion risg a chyfathrebu argyfwng 

Nod y gweithdy

Gwella dealltwriaeth o risg i enw da a rhoi gwybodaeth i gyfranogwyr ar sut i reoli risg, nodi materion a helpu i'w hatal rhag mynd yn argyfyngau. Mae hefyd yn edrych ar sut i leihau risg i enw da ac amddiffyn enw da os bydd argyfwng yn digwydd trwy ddysgu sut i ymateb yn effeithiol i ddigwyddiadau a digwyddiadau.

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer swyddogion gweithredol lefel canol ac uwch sy'n debygol o fod yn gysylltiedig â helpu eu cyflogwr neu gleient i atal a rheoli argyfwng. Mae'n addas ar gyfer ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu mewn sefydliadau corfforaethol, sector cyhoeddus a di-elw neu sefydliadau trydydd sector neu ymgynghorwyr ac asiantaethau sy'n eu cynrychioli fel cleientiaid.

Beth i'w ddisgwyl

Arweinir y gweithdy gan ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus profiadol sydd â phrofiad ac arbenigedd helaeth o helpu cleientiaid i osgoi a rheoli argyfyngau mewn ystod eang o sectorau gan gynnwys technoleg, llywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol, fferyllol, peirianneg a gweithgynhyrchu.

Yn ogystal â dysgu dan arweiniad hyfforddwyr, bydd yn cynnwys:

 • Trafodaeth cyfranogwyr
 • Astudiaethau achos
 • Ymarferion ymarferol gan gynnwys senario efelychu yn seiliedig ar enghraifft ffuglennol a bywyd go iawn

I sicrhau ei fod yn weithdy cyfranogol mae'n gyfyngedig i 12 o gyfranogwyr.

Amcanion y gweithdy

Bydd cymryd rhan yn y gweithdy yn rhoi gwybodaeth i chi am:

 • Nodi risgiau posibl i enw da
 • Sut i atal risgiau, materion a digwyddiadau rhag bod yn argyfyngau
 • Deall effaith cyfryngau digidol a chymdeithasol ar gyfathrebu risg ac argyfwng
 • Deall sut y gall ffactorau mewnol ac allanol gynyddu neu leihau risg i enw da
 • Deall sut i ymateb pan fydd risg yn troi'n realiti

Ynglŷn â Stuart Bruce

Mae gan Stuart dros 30 mlynedd o brofiad mewn cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu corfforaethol a materion cyhoeddus. Mae'n ddyfodwr cysylltiadau cyhoeddus ac mae wedi ennill enw da fel arloeswr, meddyliwr a gweithredwr mewn cysylltiadau cyhoeddus modern. Mae wedi cynghori corfforaethau a llywodraethau ledled y byd yn ogystal ag uwch wleidyddion yn y DU a Brwsel.

Roedd yn un o flogwyr cysylltiadau cyhoeddus cyntaf y byd ac mae bellach yn arbenigo mewn:

 • Helpu timau cysylltiadau cyhoeddus mewnol ac asiantaethau i foderneiddio eu harferion gwaith i ddiogelu eu hunain yn y dyfodol a defnyddio'r arferion gorau byd-eang diweddaraf
 • Cysylltiadau cyhoeddus a strategaeth cyfathrebu corfforaethol
 • Integreiddio cyfryngau digidol a chymdeithasol i strategaethau cyfathrebu corfforaethol a materion cyhoeddus
 • Mesur a gwerthuso cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus
 • Cynllunio a rheoli cyfathrebu argyfwng

Mae'n ymarferydd cysylltiadau cyhoeddus siartredig ac yn aelod bwrdd etholedig o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR).